ویژگیها


رنگجعبه پذیرایی

جعبه پذیرایی و هدایای تبلیغاتی اسکار

زمانی که در شرکتی میهمانانی حاضر می شوند، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می افتد نگرش ایشان به وسایل داخل اتاق جلسات می باشد. از این رو یکی از مهمترین تبلیغاتی که می توان انجام داد، استفاده از جعبه پذیرایی تبلیغاتی است. جعبه پذیرایی تبلیغاتی با ظاهری زیبا با طرح های چوبی و شیشه ای می تواند مانند یک ویترین شیک از وسایل پذیرایی شما عمل کند. در طول جلسات، در حضور میهمانان شما، این جعبه پذیرایی تبلیغاتی مدام در دید است و بنابراین می توان جعبه پذیرایی تبلیغاتی را جزء بهترین ابزار تبلیغاتی دسته بندی کرد.

جعبه پذیرایی کد 700

قیمت :35,900 تومان

جعبه پذیرایی 701

قیمت :45,900 تومان

جعبه پذیرایی کد 702

قیمت :137,900 تومان

جعبه پذیرایی کد 704

قیمت :46,900 تومان

جعبه پذیرایی کد 705

قیمت :71,500 تومان

جعبه پذیرایی کد 708

قیمت :49,100 تومان

جعبه پذیرایی کد 711

قیمت :91,500 تومان

جعبه پذیرایی کد 712

قیمت :83,300 تومان

جعبه پذیرایی کد 718

قیمت :55,000 تومان

جعبه پذیرایی کد 721

قیمت :55,000 تومان