ویژگیها


رنگDelta

Delta و هدایای تبلیغاتی اسکار

خودکار و خودنویس Vita

قیمت :2,880,000 تومان

خودکار Vita Fusion

قیمت :1,200,000 تومان

خودکار و خودنویس Romeo

قیمت :2,580,000 تومان

خودکار و خودنویس We

قیمت :3,060,000 تومان

خودکار Lex

قیمت :1,380,000 تومان

خودکار Prestige

قیمت :960,000 تومان

خودکار و خودنویس Journal

قیمت :1,920,000 تومان

خودکار و خودنویس Titano

قیمت :1,680,000 تومان