ویژگیها


رنگDelta

Delta و هدایای تبلیغاتی اسکار

خودکار و خودنویس Vita

قیمت :5,400,000 تومان

خودکار Vita Fusion

قیمت :2,100,000 تومان

خودکار و خودنویس Romeo

قیمت :4,500,000 تومان

خودکار و خودنویس We

قیمت :5,600,000 تومان

خودکار Lex

قیمت :2,400,000 تومان

خودکار Prestige

قیمت :1,700,000 تومان

خودکار و خودنویس Journal

قیمت :3,400,000 تومان

خودکار و خودنویس Titano

قیمت :2,900,000 تومان