ویژگیها


رنگفشارسنج بازویی

فشارسنج بازویی و هدایای تبلیغاتی اسکار

فشارسنج BM 16

قیمت :210,000 تومان

فشارسنج BM 19

قیمت :256,000 تومان

فشارسنج BM 20

قیمت :237,000 تومان

فشارسنج BM 28

قیمت :171,000 تومان

فشارسنج BM 40

قیمت :204,000 تومان