ویژگیها


رنگچراغ قوه - چراغ مطالعه

چراغ قوه - چراغ مطالعه و هدایای تبلیغاتی اسکار

یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی که کاربرد بسیار زیادی دارد چراغ قوه و چراغ مطالعه تبلیغاتی می باشد. چراغ قوه تبلیغاتی بنا بر کاربرد بسیار آن در شب هنگام، مشکل رفتن برق و سایر موارد که منجر به نبود روشنایی می باشد می تواند بسیار کمک کننده باشد. این ابزار همیشه در کیف کمک های اولیه، جعب ابزار خودرو و منزل جای دارد. همچنین چراغ مطالعه تبلیغاتی در تاریکی و محلی که امکان روشن کردن فضا نیست می تواند بسیار کمک کننده باشد. چراغ قوه و چراغ مطالعه تبلیغاتی همیشه در دسترس کاربر قرار دارد و مدام در دید کاربر قرار می گیرد. به همین دلیل تبلیغات روی این محصول موفق می باشد.

چراغ مطالعه 8408

قیمت :38,000 تومان

چراغ مطالعه 8406

قیمت :29,000 تومان

چراغ مطالعه 8415

قیمت :35,000 تومان

چراغ مطالعه 8409

قیمت :39,000 تومان

چراغ قوه 5618

قیمت :22,000 تومان

چراغ قوه 100

قیمت :7,000 تومان

چراغ مطالعه 8811

قیمت :51,700 تومان

چراغ قوه 7728

قیمت :25,000 تومان