ویژگیها


رنگجاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

هر روز بسیاری از کارهای ما با کارت هایی مانند عابر بانک انجام می شود. روز به روز به تعداد این کارت ها افزوده می گردد. مانند کارت عابر بانک، کارت اتوبوس و .... نگهداری این کارت ها بسیار مهم است و لازم است طوری نگهداری شوند تا به آنها براثر فشار یا میدان مغناطیسی آسیبی نرسد. به دنبال آن جاکارتی بوجود آمد و پس از آن تبلیغات روی آن ایجاد شد. فضای جاکارتی تبلیغاتی بسیار مناسب است و امکان تبلیغات بسیاری روی آن جاکارتی تبلیغاتی وجود دارد. جاکارتی تبلیغاتی در طرح ها و رنگ های مختلف قابل دسترسی است و گروه هدایای تبلیغاتی اسکار ارائه کننده انواع جاکارتی تبلیغاتی می باشد. جاکارتی تبلیغاتی اسکار بسیار مقاوم بوده و کارت های شما را در برابر فشار و امواج محافظت می نماید. ادامه مطلب

جاکارتی G4

قیمت :11,000 تومان

جاکارتی G5

قیمت :12,500 تومان

جاکارتی G6

قیمت :12,700 تومان

جاکارتی G7

قیمت :12,500 تومان

جاکارتی G3

قیمت :13,000 تومان

جاکارتی 181

قیمت :11,700 تومان

جاکارتی G8

قیمت :12,700 تومان

جاکارتی G19

قیمت :7,000 تومان

جاکارتی G16

قیمت :12,800 تومان

جاکلیدی G13

قیمت :12,800 تومان

جاکارتی G14

قیمت :12,800 تومان

جاکارتی G15

قیمت :12,800 تومان

جاکارتی 337

قیمت :27,500 تومان

جاکارتی 340

قیمت :28,600 تومان

جاکارتی G11

قیمت :12,800 تومان

جاکلیدی G12

قیمت :12,800 تومان

جاکارتی G10

قیمت :12,500 تومان

جاکارتی AM16/275

قیمت :37,000 تومان

جاکارتی 150

قیمت :20,500 تومان

جاکارتی AM 17/50

قیمت :37,000 تومان

جاکارتی AM 26/47

قیمت :6,000 تومان

جاکارتی DM0014

قیمت :29,000 تومان

جاکارتی WB0370

قیمت :30,300 تومان

جاکارتی LH0030

قیمت :24,800 تومان

جاکارتی WB0350

قیمت :25,800 تومان

جاکارتی WB003

قیمت :25,800 تومان

جاکارتی WB0032

قیمت :25,800 تومان

جاکارتی CH40

قیمت :7,300 تومان

جاکارتی 152

قیمت :29,000 تومان

جاکارتی 153

قیمت :19,800 تومان

جاکارتی 335

قیمت :29,500 تومان

جاکارتی 111

قیمت :18,000 تومان

جاکارتی 147

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 860

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 336

قیمت :به زودی

جاکارتی 339

قیمت :به زودی